Admitere Politie
Noutăți admitere poliție
03.10.2022

Concursuri din sursă internă la Poliția Română

Concursuri din sursă internă la Poliția Română

Poliția Română a anunțat scoaterea la concurs, din sursă internă, a următoarelor funcții vacante de:

  • şef serviciu la Serviciul Pregătire Profesională din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău
  • şef birou la Biroul Pregătire Profesională din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare
  • şef birou la Biroul Pregătire Profesională din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea
  • şef birou la Biroul Pregătire Profesională din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui

Principalele date ale concursurilor sunt:
1.    depunerea cererilor de participare la concurs 12.10.2022 ora 16,00
vor fi adresate inspectorului general și vor fi depuse la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Management Resurse Umane, [email protected]
2.    depunerea dosarele de recrutare - 12.10.2022, ora 16.00 
exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Management Resurse Umane, [email protected]
3.    examinarea psihologică – va fi anunțată ulterior
4.    interviu structurat pe subiecte profesionale
pentru funcțiile de la Tulcea și Vaslui – 01.11.2022
pentru funcțiile de la Bacău și Satu-Mare – 09.11.2022
5.    depunere a eventualelor contestații în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor,
respectiv pentru Tulcea și Vaslui 02.11.2022
respectiv pentru Bacău și Satu-Mare 10.11.2022
6.    Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor
pentru Tulcea și Vaslui în perioada 03-04.11.2022
pentru Bacău și Satu-Mare în perioada 11-14.11.2022
7.    Afișarea tabelului cu rezultatele finale
pentru Tulcea și Vaslui în perioada 03-04.11.2022
pentru Bacău și Satu-Mare în perioada 11-14.11.2022

Ce înseamnă sursă internă?

Potrivit Ordinului MAI nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, recrutarea din sursă internă în vederea ocupării posturilor vacante are drept scop identificarea și atragerea candidaților care corespund cerințelor postului, din rândul personalului încadrat în unitatea în care este prevăzut postul sau în alte unități ale MAI.
Cu alte cuvinte, atunci când în anunț se specifică ”recrutare din sursă internă” candidații trebuie să aibă calitatea de polițist.

Ce condiții trebuie să îndeplinească candidații, în afară că trebuie să fie polițiști și cum se stabilesc aceste condiții?

Pentru funcțiile de la structura de pregătire profesională, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
Nr.crt.    Condiția
1    Să fie ofițeri de poliție cu:
        pregătire de bază    studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
            Sau
            studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna)
        pregătirea de specialitate    curs postuniversitar sau master în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management
            Sau
            studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna  într-unul din domeniile studiilor de bază sau în domeniul management
            Sau
            studii de master, ciclul II de studii universitare (în sistem Bologna), într-unul dintre următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, cibernetică şi statistică, informatică economică, management, ştiinţele motricităţii umane, psihologie, ştiinţe ale educaţiei
            Sau
            modulul de psihopedagogie al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic/similar
        Alte cunoștințe    în domeniul intervenţiei poliţieneşti
            să deţină permis de conducere categoria „B”.
2.    să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
3    să deţină gradul profesional de minimum inspector de poliție;
4    să aibă vechime în muncă/din care în MAI: minim 3 ani;
5    să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii;
6    să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
7    să fi obţinut calificativul de cel puţin "Bine" la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
8    să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de aceștia să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
9    să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate din clasa secret de stat, nivel „STRICT SECRET”

Condițiile sunt stabilite în anunț de către secretarul comisiei de concurs după studierea fișei postului vacant și se supune aprobării președintelui comisiei de concurs.
Așadar condițiile de studii prezentate mai sus – pregătirea de bază, pregătirea de specialitate și alte cunoștințe sunt preluate de către secretarul comisiei din fișa postului vacant. 
Cu privire la condițiile prevăzute la punctele 2, 5, 6, 7 și 8 acestea sunt prevăzute în art. 27^46 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului.

Ce documente cuprinde dosarul de participare la concurs?

Dosarele de participare la concurs sunt denumite în legislație Dosare de recrutare și cuprind documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, astfel:
- cerere de înscriere (Anexa 1);
- CV;
- copia actului de identitate;
- copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- copia permisului de conducere categoria „B”;
- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa 2);
- adeverinţă care conține rezultatul ultimului examen de bilanț, eliberată de medicul de unitate;
- adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unității de provenienţă, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 3-8 din prezentul anunț.

Care sunt probele pentru ocuparea unui post de conducere vacant?

Potrivit art. 27^38 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant constă în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio şi/sau video.

Ce este interviul structurat pe subiecte profesionale?

Interviul structurat pe subiecte profesionale are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor, atitudinilor şi motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor postului, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs.
Interviul cuprinde, în principal, cu respectarea tematicii şi bibliografiei de concurs, subiecte prin care se solicită analiza unor situaţii specifice ori identificarea de soluţii la speţele profesionale prezentate. De asemenea, interviul poate să cuprindă elemente referitoare la capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional, precum şi capacitatea managerială.
În cadrul interviului structurat pe subiecte profesionale, comisia de concurs/subcomisia de concurs adresează întrebări candidatului, fără a depăşi tematica şi bibliografia afişate şi în concordanţă cu atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute în fişa postului scos la concurs. Pentru fiecare întrebare/subiect de interviu se elaborează o grilă de apreciere, care va fi afişată la finalizarea interviului desfăşurat cu ultimul candidat.

Cine stabilește tematica și bibliografia pentru concurs?

Comisia de concurs are această atribuție, aceasta stabileşte probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs prin raportare la atribuţiile postului pentru care se organizează concursul şi ale unităţii în al cărei stat de organizare este prevăzut acesta.