Admitere Politie
Noutăți admitere poliție
07.11.2022

Ce conține dosarul de recrutare pentru admiterea în școlile de poliție?

Ce conține dosarul de recrutare pentru admiterea în școlile de poliție

Ce este, ce conține și până la ce dată se poate transmite dosarul de recrutare pentru concursul de admitere la școlile postliceale din MAI?

Ce este dosarul de recrutare?

După etapa înscrierii care s-a finalizat la 04 noiembrie, candidații trebuie să depună la unitatea la care s-a înscris (Inspectoratul Județean de Poliție) o serie de documente care vor constitui dosarul de recrutare. Termenul de depunere a acestor  documente este 17 noiembrie.

Ce cuprinde dosarul de recrutare?

Dosarul de recrutare (dosar plic) al candidaţilor cuprinde următoarele documente:

Nr.

crt.

Denumire document

Obs

 1.  

cererea de înscriere

 

 1.  

declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare

 

 1.  

consimțământul informat

 

 1.  

CV-ul, model  Europass

 

 1.  

diploma de bacalaureat în original și xerocopie (față-verso)

candidaţii cărora nu le-a fost eliberată diploma de bacalaureat,  depun o adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ la care au susţinut examenul de bacalaureat în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

 1.  

foaia matricolă de la liceu, în original și xerocopie (față-verso)

 

 1.  

copii ale actului de identitate, carnetului/contractului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar

 

 1.  

copii ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă

 

 1.  

Autobiografia

 

 1.  

tabelul nominal cu rudele candidatului

 

 1.  

3 fotografii tip buletin de identitate 3x4 cm şi o fotografie 9x12 cm

 

 1.  

adeverința medicală eliberată de medicul de familie, printată față-verso

completată de către medicul de familie al candidatului, doar față și depusă la dosarul de recrutare. Aceasta se va transmite de către compartimentul cu sarcini de recrutare, medicului de unitate. După primirea documentului de la medicul de unitate, compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații declarați “INAPT”, cu privire la încetarea activităților de recrutare.

 1.  

cazierul judiciar al candidatului/extrasul de pe cazierul judiciar, solicitat de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului

 

 1.  

copia permisului de conducere (în cazul în care candidatul posedă acest document)

 

Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

Suplimentar documentelor prevăzute mai sus, candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice/minoritare, constituite potrivit legii, care să ateste apartenenţa la etnie, respectiv la minoritate și declarația.

Beneficiarii măsurilor prevăzute de Ordinul M.A.I nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi şi de Ordinul M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, depun la dosarul de recrutare următoarele:

 • documentele specifice pentru selecția și admiterea în instituțiile de învățământ din cadrul M.A.I.;
 • adeverința care atestă faptul că este în continuarea studiilor pentru copilul major aflat în întreținerea polițistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă;
 • formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul – verbal de cercetare a evenimentului, în fotocopie;
 • decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele polițistului rănit sau a polițistului decedat, în fotocopie;
 • certificatul de deces al polițistului decedat, dacă este cazul, în fotocopie.